two thirteen 2010we love nonsense
profile
We're united, we're crazy, we're high, and we rawk.
two thirteen forever;
two thirteen love.

Chang Shin Yee
Nicole Chew
Chiang Yan Li
Ching Hui Qi
Jamie Foo
Goh Hui Ting
Heng Yi Xin
Koh Han Yi
Lai Ying Tong
Lai Ying Ying
Lam Li Shuen
Leong Xuan Li
Liew Ting Ting
Etsuko Lim
Michelle Lee
Rachel Ng
Kellynn Oen
Rachel Wu
Sabrina Lau
Sophia Kho
Rebecca Tan
Dorcas Tan
Fiona Teo
Xiao Jia Chun
Cheryl Yau

tagboard

bdays
the daydreaming decembers

Shin Yee
20 December

Nicole
22 December

Remember the presents~

Calendar of Everything 213
8 December: Class Outing
19 December: Splendor in the Grass
25 December: Merry Christmas!
4 January: First Day of School
Tuesday, February 8, 2011
213 Day @ 5:47 AM


Hey everyone,

213 Day! This Sunday!

Tag suggestions if you have any. I'm thinking ECP?

Li Shuen